Kāpēc izvēlēties mūs?

Sendvičpaneļus TENAX izgatavo plašā biezuma intervālā, ar dažādiem siltumizolācijas starpslāņiem, sānu malu savienojumiem un tērauda segslāņa profiliem, kas būtiski ietekmē konstrukcijas funkcionālās īpašības un izskatu.

Izvēloties sendvičpaneļus TENAX, pasūtītājs var saņemt arī paneļu projektēšanas un aprēķina pakalpojumus, montāžas mezglu detalizāciju, kā arī paneļu montāžai nepieciešamās palīgdetaļas un materiālus.

Galvenās priekšrocības:

  • Individuāli pasūtījumu risinājumi. Inženieru un projektēšanas atbalsts klientam;
  • Augstas kvalitātes izejvielas, izmantojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus metāla pārklājumus: C5, Food safe u.c.
  • Mazāk griešanas darbu un atkritumu būvlaukumā (pieejamie paneļu platumi: 1,0 m; 1,1 m; 1,15 m; 1,2 m)
  • Paneļus iespējams sakomplektēt kopā ar palīgmateriāliem (dekoratīvās detaļas, profili, skrūves, blīvējošie materiāli u.c.). Palīgdetaļu ražošanā tiek izmantots attiecīgo sendvičpaneļu ražošanā izmantotais metāls.
  • Ilgtspējīga CO2 pārvaldība.
  • Vairāk nekā 30 gadu pieredze ražošanā, izpildē un piegādē.

Vide un ilgtspēja

Virzot SIA TENAX PANEL darbības politiku uz nepārtrauktu kvalitātes un klientu apmierinātības rādītāju uzlabošanu, apvienojot savā komandā labākos ražošanas nozares speciālistus, uzņēmums jau vairāk kā 20 gadus ir stabils, uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes ISO 9001:2015, vides ISO 14001:2015 pārvaldības un energopārvaldības ISO 50001:2018 standartiem atbilstošajās sfērās.

Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir vērsts uz vides kvalitātes uzlabošanu, kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu tirgū piedāvājot energotaupošus būvizstrādājumus, kuru pielietošana nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu.

Visos uzņēmuma darbības posmos – gan slēdzot līgumus ar klientiem un piegādātājiem, gan arī jaunu produktu izstrādē, ražošanā, produktu piegādē klientiem, tiek ievērotas pastāvošās likumdošanas normas gan attiecībā uz vidi, gan arī ievērojot klientu īpašās prasības attiecībā uz produktu sertifikācijas procesiem.

Lai kontrolētu uzņēmuma iespējamo ietekmi uz vidi tiek uzskaitīti, izvērtēti un efektīvi izlietoti gan ražošanas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, gan arī apsaimniekoti ražošanas darbības radītie atkritumi.

Darbinieku profesionalitātes celšanai un konkurētspējas palielināšanai, uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina regulāru apmācību biznesa vadības, vides, ekonomikas un finanšu jomā, kā arī procesu, tehnoloģiju un zinātnes sasniegumos un attīstībā.

Rūpējoties par iekšējās darba vides sakārtotību, darbinieku un apmeklētāju drošību un aizsardzību, uzņēmumā tiek ievērotas noteiktas prasības kārtības noteikumu, transporta, darbinieku un viesu reģistrācijai un kustībai teritorijā, kā arī tiek veikti pasākumi nepārtrauktai darba vides kvalitātes rādītāju identificēšanai un uzlabošanai.


TENAX grupas uzņēmumu PĀRVALDĪBAS PAMATNOSTĀDNES

Mūsu darbības pamatvirziens ir energotaupošu būvizstrādājumu ražošana – putu polistirola siltumizolācijas plātnes, slodzi nesošus paliekošos putu polistirola veidņus, sendvičtipa paneļus u.c., kuru pielietošana nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu un uzlabo vides kvalitāti.
Mūsu darbības pamatprincips ir – būt stabilam, uzticamam partnerim saviem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem visās sfērās.

Uzņēmuma efektīvas darbības garants ir komanda, kurā darbojas labākie nozares speciālisti, atbildīgi, prasmīgi un zinoši darbinieki.
Uzņēmuma darba devēju kompetencē ir radīt mūsdienīgu, likumdošanas prasībām atbilstošu, ētisku, stabilu, drošu un veselīgu darba vidi pastāvīgai darbinieku zināšanu atjaunošanai un profesionālai pilnveidei.
Uzņēmuma biznesa darbības politika vērsta uz nepārtrauktu kvalitātes, vides, energoefektivitātes, darba drošības, informācijas drošības pārvaldības sistēmu un klientu apmierinātības līmeņa uzlabošanu, atbilstoši noteiktajiem uzņēmuma mērķiem un pastāvošajai likumdošanai un citām prasībām.

Attīstot uzņēmumus, mēs apņemamies:
• rūpīgi izvērtēt ikviena jauna procesa un izstrādājuma iespējamo ietekmi uz apkārtējo un darba vidi, uz energoresursu izmantošanas efektivitāti un informācijas drošību;
• pastāvīgi, savu tehnisko un finansiālo iespēju robežās, veikt uzlabojumus, lai samazinātu ražošanas ietekmi uz vidi, tajā skaitā energoresursu patēriņa samazināšanu;
• īstenot regulāru savu darbinieku apmācību programmu aktuālajos vides, energoefektivitātes un darba aizsardzības jautājumos;
• konsultēt un iesaistīt darbiniekus drošas un veselīgas darba vides nodrošināšanā, novēršot veselības apdraudējumus un līdz minimuma samazinot darba vides risku ietekmi uz darbinieku drošību un veselību;
• iesaistīt darbiniekus apkārtējās vides sakārtošanā, energoresursu patēriņa samazināšanas, kā arī uzņēmuma efektīvas darbības un konkurētspējas uzlabošanas nolūkā;
• aktīvi sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, sadarbības partneriem un klientiem, kā arī nodrošināt atklātu pieeju informācijai par TENAX grupas uzņēmumu veiktajiem vides, energoefektivitātes un darba aizsardzības pasākumiem un drošu produktu pielietošanu;
• nodrošināt informācijas drošu apriti uzņēmumā, lai pasargātu uzņēmuma, tā darbinieku, klientu un citu pušu intereses.

Sertifikācija

TENAX PANEL apņēmību pastāvīgi uzlabot kvalitātes, vides un darba drošības standartus uzņēmumā atspoguļo pārvaldības atbilstība visā pasaulē atzītiem standartiem.

Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām
Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018 prasībām
Vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001:2015 prasībām
Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 45001 : 2018 prasībām
Mūsu komanda
Edgars Buraks
Reģionālais tirdzniecības pārstāvis
Zaiga Fogelmane
Komercdirektore
Ivars Zandersons
Pārdošanas vadītājs Latvijā
Agnese Plaude
Personāla vadītāja